Genel Hedefler

2021 – 2023 Genel Hedeflerimiz:

Güvenlik olarak; 

1.    Sıfır Ölümcül kaza veya kalıcı sakatlığa neden olan kaza: tüm çalışanlarımız, taşeronlarımız ve ziyaretçilerimiz için,

2.    İSG İlerleme Planının en az %80 ini tamamlamak.

3.    Trafik ve Araç Güvenliği ile ilgili olayları %50 azaltmak.

 

Kalite olarak; 

1.    Bir yılda 3’ten az şikayet almak,

2.    Müşteri memnuniyeti anketi > %80.

3.    TSE standarlarına uygun üretim yapmak. 

 

Çevre olarak; 

1.    Toz emisyonu olan en yüksek 2 noktanın emisyon değerini %10 düşürmek.

2.    Değirmen operatör odası ses seviyesini 80 DBA altına düşürmek.

3.    Çevre Yönetim Programının %80’ını gerçekleştirmek,

4.    Planlanan çevre eğitimleri ve bilinçlendirme toplantılarının %80’ını gerçekleştirmek.

İLGİLİ TARAFLAR (İÇ VE DIŞ TARAFLAR)

İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİ

İşveren/Pay Sahibi

LH Global

İlgili Tarafın İhtiyaç ve Beklentisi:

LH standart ve gerekliliklerine uyum ve bağlılık, sıfır iş kazası, karlılık (bütçelenen EBITDA) , pazar payında artış, KKTC Çevre yasa ve tüzüklerine uyum, minimum toz ve ses emisyonu, minimum doğal kaynak tüketimi, minimum klinker hammadde tüketimi (daha düşük karbondioksit salınımı amaçlı), rekabet edebilecek düşük çimento maliyeti, salgın hastalıklardan korunma ve üretimin devamlılığı, Sahip olunan şirket politikasına uygunluk ve çalışanların farkındalığı, Kalite ve çevre hedeflerinin şirket politikasıyla uyumlu olması ve ölçülebilir olması, çevre hedeflerinin aylık olarak (toz, ses ve su tüketimi) izlenmesi ve gerektiğinde önlem alınması, çevre hedeflerinin LH global değerlere uygunluğu ve aylık olarak raporlanması.

Yönetim İlgili Tarafın İhtiyaç ve Beklentisi:

Personelden Beklentiler:

Sıfır iş kazası, satış ve karlılık, müşteri memnuniyeti, verimlilik ve operasyonların etkinliği, olası çevresel afetlerden ve salgın hastalıklardan korunma ve enaz şekilde etkilenmek, çevre talimatlarına ve atık yönetimi prosedürlerine uyum, fabrika içerisinde çıkan kağıt torba, kimyasal katkı, tahta, plastik gibi atıkların ayrıştırılıp biriktirilmesi.

LH Global İşverenden Beklentiler:

Satış ve üretimin düşmesi halinde personel maaşlarının ödenemeyecek duruma gelmesi durumunda maddi destek, klinker anahammadesinin tedariği konusunda LH trading’ten destek, yatırım ve iyileştirmeler için yıllık capex verilmesi, LH Global uygulama ve yeniliklerinin zamanında paylaşılması.

Personel İlgili Tarafın İhtiyaç ve Beklentisi:

İş güvenliği, sağlık-emniyet, toplu iş sözleşmesine bağlılık, iyi çalışma koşulları, maaşların zamanında ödenmesi, takdir edilme, tozsuz ortam, gerekli kişisel koruyucu ekipmanların tedariği, mesleki hastalıklardan korunmak, yüksek sese maaruziyet kaldıkları ortamların izolasyonu, salgın hastalıklardan korunmak için uygun çalışma koşulları (maske tedariği-min. çalışma ve temas ortamı-mesafeli çalışma ortamı).

Sendika İlgili Tarafın İhtiyaç ve Beklentisi:

Hem fikir kalınan sözleşme kurallarına uyum, mavi yaka personel için Dev-iş sendikası meevcudiyeti, sendika ile belirli sürelerde toplantılar ve sözleşme imzalanması.

Çalışanların tozsuz ve gürültüsüz ortamda çalıması (yasaların öngördüğü uygun çevre koşulları içerisinde).

Müşteriler İlgili Tarafın İhtiyaç ve Beklentisi:

TS EN 197-1 Standard gerekliliklerine ve kendi kalite hedeflerine uygun ürün, düzenli ve stabil çimento, zamanında tedarik, sevkiyatlarda aksama olması halinde zamanında bilgilendirme, temiz ve tozsuz çimento torbaları, şantiye sahalarına gelen silobasların temiz ve tozsuz olması, şöförlerin salgın hastalıklar karşısında gerekli tedbirleri uygulaması (maske kullanımı, şantiye personeli ile sosyal mesafeli çalışma ve min temas.)

Kuruluşun İlgili Traftan İhtiyaç ve Beklentisi:

Zamanında ödeme (Bütçelenen DSO’lara bağlılık), siparişlerin zamanında verilmesi ve iptallerden zamanında haberdar edilmesi, silobasların şantiye alanlarında korunması ve herhangi bir zarar görülmesi halinde paylaşılması, silobas şöförlerinin çimento tahliye yaptığı bölgelerin çevre temizliği ve tozsuz olması, elektrik panolarının güvenliliği.

Hükümet İlgili Tarafın İhtiyaç ve Beklentisi:

Çevrenin korunması, etik davranış, vergilerin ve elektrik tüketiminin zamanında ödenmesi,iş hacminde artış. Devlet tarafından konulan yasalar, ilgili gereklilik ve çevre mevzuatlarının yerine getirilmesi, Klinker hammaddesinin yasa gereği kapalı alanda stoklanması, çimento üretimi esnasında çıkabilecek tozların havaya salınımını engellemek amacıyla torbalı fıltrelerın kullanılması, değirmen soğutma sularının denize discharge öncesi separatorde çöktürülmesi, Çimento üretim prosesi sonucu herhangi bir üretim atığının bulunmaması, fabrika içerisinde çıkan kağıt torba, kimyasal katkı, tahta, plastik gibi atıkların ayrıştırılıp biriktirilmesi.

Kuruluşun İlgili Traftan İhtiyaç ve Beklentisi:

Devletin ithal çimentoya karşı uygulamış olduğu fonların yüksek tutulması, yerli firmaları desteklemesi, koruması ve bu konudaki olumlu tutumu. Doğal afet ve salgın hastalıklar karşısında maddi destek ve elektrik maaliyetlerinde özel indirim.

Rakipler İlgili Tarafın İhtiyaç ve Beklentisi:

Dökme ve torbalı çimento piyasasında Türkiye’den gelen ithal çimentonun varlığı, Kıbrısta Birleşmenin olmasıyla Güneydeki rakiplerle çimento pazarında rekabet için destek, firmaya klinker satışı.

Kuruluşun İlgili Traftan İhtiyaç ve Beklentisi:

CEM I tipi çimento ile rekabet, insan sağlığı ve ergonomi için 25 kglık torbalı çimento satışı, satışı yapılan torbaların temiz ve tozsuzluğu, dökme çimentonun limanlarda gemiden tahliyesi esnasında tozsuzlaştırma için filtre kullanımı.

Banka/Finans İlgili Tarafın İhtiyaç ve Beklentisi:

Kredilerin zamanında ödenmesi, güzel finansal performans, yıl sonu talep edilen raporların paylaşılması.

Kuruluşun İlgili Traftan İhtiyaç ve Beklentisi:

Düşük faizli kredi imkanı, döviz işlemleri için anında cevap alabilme, yapılan ödemelerin zamanında ilgili hesaplara aktarımı ve denetlenmesi.

Tedarikçiler İlgili Tarafın İhtiyaç ve Beklentisi:

Zamanında ödeme, satınalma hacminde büyüme, gelecekteki satınalmalar için zamanında bilgilendirme, uzun süreli temin sözleşmesi.

Kuruluşun İlgili Traftan İhtiyaç ve Beklentisi:

Tozsuz klinker tedariği, MSDS formlarının zamanında gönderilmesi,KKTC çevre yasası ve tüzüğüne uyumlu mal ve hizmet alımı, taşeronların LH ISG ve Çevre yönetmelik ve prosedürlerine uyumluluğu

Taseronlar İlgili Tarafın İhtiyaç ve Beklentisi:

İş güvenliği, sağlık-emniyet, devletin öngördüğü enflasyon değerlerinin maaşlara yansıtılması, fabrika personelinin emekliliği olması halinde yerine taseron personelden kadro edilmesi, iyi çalışma koşulları, maaşların zamanında ödenmesi, takdir edilme, tozsuz ortam, gerekli kişisel koruyucu ekipmanların tedariği, mesleki hastalıklardan korunmak, yüksek sese maaruziyet kaldıkları ortamların izolasyonu, salgın hastalıklardan korunmak için uygun çalışma koşulları (maske tedariği-min. çalışma ve temas ortamı-mesafeli çalışma ortamı).

Kuruluşun İlgili Traftan İhtiyaç ve Beklentisi:

LH ve Yönetim kurallarına uyulması, İSG kurallarına ve çevre-kalite yönetim sistemi kurallarına uyulması, Sıfır iş kazası,  müşteri memnuniyeti, verimlilik ve operasyonların etkinliği, olası çevresel afetlerden ve salgın hastalıklardan korunma ve enaz şekilde etkilenmek, çevre talimatlarına ve atık yönetimi prosedürlerine uyum, fabrika içerisinde çıkan kağıt torba, kimyasal katkı, tahta, plastik gibi atıkların ayrıştırılıp biriktirilmesi.

Kalite ve Çevre Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi

Boğaz Endüstri ve Madencilik Ltd., LH grubuna ait bir şirket olarak çimento öğütme, paketleme ve satışı yapmaktadır.